--Ads--

VIGAN CITY – Imbes a mobile legends kada dadduma pay a games ti cellphone ti ay-ayam ti Grade 3 pupil manipod Nansuagao, Caoayan, Ilocos Sur ket ad-adda a pagaayatna ti agsimpa kadagiti nadadael a gamit kas koma ti flash light, mini fan ken dadduma pay.

Ni Nathaniel Taban nga agtawen ti siam ket screw driver kada wire cutter ti linaon ti toolbox-na nga isu ti pagaayatna nga agkalikot iti inaldaw-aldaw.

Iti pannaki-uman ti Bombo Radyo Vigan ken ni Taban, hiligna ti agwarwar kadagiti alikamen isu a naaramidna ti bassit nga electric fan ken natarimaanna ti flashlight.

Imbingayna a kayatna ti agbalin nga Electrical Engineer iti masangwanan tapno nakarkaru pay a lumaing iti nakahiliganna.

-- ADVERTISEMENT --

VIDEO – NATHANIEL TABAN

Imbingay ti amana a ni Gilbert Taban nga idi nakitana a hilig ti putotna ti agtarimaan ket sinurwanna ngem limitado pay laeng nangruna kadagiti makakuryente wenno dagiti adda nangato a boltahe ta amangan nu agpeggad.

Patienna nga inspirasyon ni Nathaniel ti lolona nga agtartarimaan iti radyo nga isu payen ti nakasursurwanna.

Kabayatanna, suportaranna ti kayat ti putotna nga agbalin nga electrical engineer iti masangwanan ta makitana ti potensyal kenkuana para ti nasao a trabaho.

VIDEO – GILBERT TABAN